Menu
 • Dane kontaktowe
 • Status prawny
 • Podmiot działalności
 • Kierunki kształcenia
 • Statut CKU
 • Schemat organiz.
 • Organy CKU
 • Osoby funkcyjne
 • Rejestry, ewidencje,     archiwa
 • Regulaminy
 • Majątek CKU
 • Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Przyjmowanie i     załatwianie spraw
 • Dane osoby     redagującej BIP

 • Status prawny

  Status prawny

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 5/76 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 28 lipca 1976 r.

  Na mocy powyższego zarządzenia w skład CKU weszły następujące szkoły kształcące w systemie zaocznym: Średnie Studium Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Drzewne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Elektryczne, Technikum Budowlane oraz Policealne Studium Zawodowe.

  Z dniem 1 września 1978 r. do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie zostały włączone: Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum dla Pracujących. (zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce wydane na podstawie § 3 ust. 1, 2, 3 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 6 września 1977 r. w sprawie organizacji zbiorczego zakładu szkolnego /Dz.U.Nr 9, poz. 73, zm. w 1976 r. Nr 8, poz. 54) oraz pisma Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 8 lutego 1978 r.).

  W kolejnych latach, na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, w CKU zostały otwarte następujące szkoły:

  • z dniem 1 września 1979 r. - Liceum Zawodowe,
  • z dniem 1 listopada 1983 r. - Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące
  • z dniem 1 września 1986 r. - Liceum Ekonomiczne o specjalności administracja państwowa
  • z dniem 1 września 1989 r. - Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących oraz Liceum Ekonomiczne (szkoła młodzieżowa).

  Z dniem 1 września 1989 r. dotychczasowe średnie szkoły zawodowe dla pracujących zostały przekształcone w Technikum Zawodowe dla Pracujących.

  W 1986 roku Urząd Wojewódzki w Ostrołęce Kuratorium Oświaty i Wychowania, na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U.Nr 32, poz. 160) oraz zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 30 sierpnia 1980 r. zawartego w Dz.U.MOiW Nr 10 z dnia 6 września 1980 r., pismem Nr OW.I.5011/7/86 nadał CKU w Wyszkowie imię Jana Kochanowskiego.

  W latach 90-tych, na mocy aktów założycielskich Kuratora Oświaty w Ostrołęce, w CKU w Wyszkowie zostały utworzone następujące szkoły:

  • z dniem 1 września 1993 r. - Liceum Handlowe (szkoła młodzieżowa, na podbudowie szkoły podstawowej)
  • z dniem 1 września 1996 r. - Liceum Handlowe dla Dorosłych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
  • z dniem 1 września 1998 r. - Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe oraz Liceum Agrobiznesu (szkoły młodzieżowe, na podbudowie szkoły podstawowej)
  • z dniem 1 września 1998 r. - Liceum Handlowe dla Dorosłych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły podstawowej)

  Z dniem 1 stycznia 2002 r., na mocy porozumienia z dnia 28 marca 2002 r., Powiat Wyszkowski powierzył prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie Samorządowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  Z dniem 1 września 2002 r., na mocy uchwały Nr 52/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2002 r., dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe (młodzieżowe) wchodzące w skład CKU zostały przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne:

  • Liceum Ekonomiczne 4-letnie w Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
  • Technikum Handlowe 5-letnie w Liceum Profilowane 3-letnie
  • Technikum Ekonomiczne 5-letnie w Technikum 4-letnie

  Z dniem 1 września 2004 r., na mocy uchwały Nr 80/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r., zostały przekształcone:

  • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (na podbudowie programowej ZSZ) w Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum Zawodowego dla Dorosłych (na podbudowie programowej ZSZ) w Trzyletnie Technikum Uzupełniające

  Z dniem 1 września 2005 r., na mocy uchwały Nr 102/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2005 r., Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca na podbudowie programowej szkoły średniej została przekształcona w szkołę Policealną dla Dorosłych kształcącą na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej.

  Z dniem 1 pazdziernika 2006 r. Województwo Mazowieckie przejęło jako zadanie własne prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

  Organem prowadzącym CKU w Wyszkowie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

  Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

  Organizację Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie określa Statut CKU nadany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.  Ostatnia aktualizacja: 2008-03-27
  Projekt i wykonanie: Michał Kownacki
  Powered by Apache