TRWA NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY    SZKOŁA PUBLICZNA         TRWA NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY      tel/fax 29 742 34 30      SZKOŁA PUBLICZNA    KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE

       
O Centrum  
AKTUALNOŚCI
NASZE CENTRUM
POWER
ORGANIZACJA
GALERIA
BIBLIOTEKA
FIRMA SYMULACYJNA
KONTAKT
HALA SPORTOWA
ARCHIWUM

Oferta kształcenia  
REKRUTACJA 2017-2018
Formularz podania
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY POLICEALNE
ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
KURSY I SZKOLENIA
Rekrutacja do szkoły młodzieżowej ZS 3

Egzaminy  
MATURALNE
POTW. KWALIFIKACJE ZAW.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH.
INFORMACJE DLA ZDJĄCYCH EGZ. ZAWODOWY

Dla słuchaczy CKU  
Materiały dydaktyczne CKU
TERMINY ZJAZDÓW
ROZKŁAD ZAJĘĆ
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych
PODRĘCZNIKI
HARMONOGRAM EGZAMINÓW
E-LEARNING
Dla Absolwentów CKU

Dla kadry pedagogicznej
INFORMACJEKwalifikacyjny kurs zawodowy  

BEZPŁATNA forma

uzyskiwania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co dwa tygodnie).

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

.
OBSZAR ADMINISTARCYJNO-USŁUGOWY (A)

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)


OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

 • Sporządzanie potraw i napojów - kwalifikacja T.6
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - kwalifikacja T.8
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - kwalifikacja T.16
Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (Z)

Prowadzimy nabór na kursy

rozpoczynające się

we wrześniu 2017 r.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony w zakresie jednej kwalifikacji właściwej dla danego zawodu. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w danym zawodzie. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) w Warszawie, a odbywa się na terenie naszego CKU .

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, która posiada:
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny
 • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplomu uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 • świadectwo ukończenia liceum profilowanego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
jest zwalniana (na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu ten kurs)z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia realizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (o ile sposób organizacji kształcenia na tym kursie umożliwia takie zwolnienie).

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych jest zwolniona z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych (na swój wniosek).

Kształcenie ustawiczne można ponadto prowadzić w następujących formach:
 1. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony w zakresie
  • jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji
  • albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia
  • albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów (tzw. OMZ)
 2. Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenie ogólnego.
 3. Turnus dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych
 4. Inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (patrz link: pozostałe kursy)
  Na egzaminie potwierdzającym daną kwalifikację sprawdzane są nie tylko efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji, ale również:
  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
  • efekty wspólne dla danego obszaru kształcenia
  Po uzyskanie świadectw potwierdzających:
  • uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
  • oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie - dla zawodów technicznych)
  OKE wydaje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.< br>

  CKU jest placówką publiczną:
  • możemy prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich zawodów (zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej, instytucji na rynku pracy, pracodawców)
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe są u nas bezpłatne (podobnie jak i kształcenie w formach szkolnych)Ostatnia aktualizacja: 2008-03-27
Projekt i wykonanie: Michał Kownacki
Powered by Apache