EE09

Pliki do zadań 3EE09

 

 

Pliki do zadań 1EE09 Bazy danych

Etap 1 – Określenie tabel, które znajdą się w bazie danych szkoła

 

 • Tabela UCZEŃ do przechowywania danych o uczniu,
 • Tabela NAUCZYCIELE do przechowywania danych o nauczycielach uczących w szkole,
 • Tabela KLASA zawierająca podstawowe informacje na temat klasy,
 • Tabela PRZEDMIOTY do przechowywania nazw przedmiotów,
 • Tabela UCZY do przechowywania informacji o tym, który nauczyciel jakiego przedmiotu w jakiej klasie uczy,
 • Tabela OCENY do przechowywania ocen cząstkowych dla każdego ucznia z każdego przedmiotu,
 • Tabela SKALA OCEN do przekształcania oceny cyfrowej na ocenę słowną.

 

Na podstawie tych tabel utworzymy kilkanaście zapytań pozwalających przedstawić sposoby tworzenia kwarend wybierających, aktualizujących oraz parametrycznych. Utworzymy również kilka formularzy i raportów.

 

Etap 2 – Określenie niezbędnych pól, które znajdują się w tabelach oraz przypisanie polom jednoznacznych wartości

 

Tabela UCZEŃ będzie zawierać następujące pola:

 • Identyfikator – unikatowy numer ucznia w szkole – typ autonumer,
 • Imię – pole tekstowe o długości 25 znaków,
 • Nazwisko – pole tekstowe o długości 30 znaków,
 • Klasa – do przechowywania nazwy klasy do której w danym roku chodzi uczeń – pole tekstowe o długości 10 znaków,
 • Data urodzenia – pole typu data/godzina – data krótka,
 • Miejsce urodzenia – pole tekstowe o długości 30 znaków,
 • Imiona rodziców – pole tekstowe o długości 50 znaków,
 • Miejsce zamieszkania – pole tekstowe długości 50 znaków,
 • Dojeżdża – pole zawierające odpowiedź na pytanie czy uczeń dojeżdża do szkoły – pole logiczne tak/nie,
 • Mieszka – pole zawierające informację gdzie mieszka uczeń 1 – w domu, 2 – w internacie, 3 – na stancji – pole liczbowe bajt,
 • Zdjęcie – pole typu załącznik

 

Tabela KLASA będzie zawierać następujące pola:

 • Klasa – do przechowywania nazw klas istniejących w szkole – pole tekstowe o dł. 10 znaków,
 • Specjalność – do przechowywania nazw specjalności danej klasy – pole tekstowe o dł. 30 znaków,
 • Id_nauczyciela – do przechowywania identyfikatora nauczyciela będącego wychowawcą w danej klasie – pole tekstowe o dł. 5 znaków,

 

Tabela NAUCZYCIELE będzie zawierać następujące pola:

 • Id_ nauczyciela – inicjały nauczyciela – pole o dł. 5 znaków,
 • Imię – pole tekstowe 20 znaków,
 • Nazwisko – pole tekstowe 30 znaków,

 

Tabela PRZEDMIOTY będzie zawierać następujące pola:

 • Id_przedmiotu – pole tekstowe 10 znaków,
 • Nazwa przedmiotu – pole tekstowe 40 znaków,

 

Tabela UCZY będzie zawierać następujące pola:

 • Id_nauczyciela – pole tekstowe 5 znaków,
 • Id_przedmiotu – pole tekstowe 10 znaków,
 • Klasa – pole tekstowe o dł. 10 znaków,
 • Ile godzin – pole liczba bajtów,

 

Tabela OCENY będzie zawierać następujące pola:

 • Id_ucznia – pole typu liczba,
 • Id_przedmiotu – pole tekstowe 10 znaków,
 • Ocena – pole liczbowe bajt.

 

Tabela SKALA OCEN zawierająca następujące pola:

 • Ocena – pole liczbowe bajt,
 • Ocena słowna – pole tekstowe 14 znaków