KLAUZULA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej:
RODO:
4. Administratorem Państwa danych osobowych, w związku z rozpatrywaniem wniosków o przyjęcie do szkoły jest Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków;
 poprzez adres e-mail: sekretariat@cku-wyszkow.edu.pl ;
 telefonicznie pod numerem: 29 742 34 30
5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl
lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
6. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły — rekrutacja słuchaczy.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
– art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c i lit. h RODO;
– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
– ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom przetwarzającym, związanym z CKU umową lub innym
instrumentem prawnym zgodnie z art. 28 RODO.
5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z postępowaniem rekrutacyjnym będą przechowywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyjmowania do
szkół dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe — dokumentacja kwalifikacyjna kandydatów, którzy nie zostali przyjęci lub nie podjęli
nauki, będzie przechowywana do roku od jego zakończenia, a następnie
w ciągu 30 dni dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci lub nie podjęli nauki zostaną zniszczone lub (na ich wniosek) mogą zostać
wydane. Dane kandydatów, którzy podjęli naukę będą przechowywane przez 50 lat od momentu zakończenia szkoły.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, osobie składającej wniosek przysługuje:
– prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych następuje
z naruszeniem przepisów prawa.
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych, o których mowa pkt 4,
jest nieobowiązkowe.