Lekcje Prawa w Kancelarii Radcy Prawnego

W dniu 20.02.2018r. słuchacze II semestru kwalifikacyjnego kursu zawodowego z kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji wzięli udział w projekcie edukacji prawnej pt. Lekcje Prawa. Jest to projekt organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta Miasta Olsztyna.

W ramach udziału w tym projekcie słuchacze odwiedzili Kancelarię Radcy Prawnego Cezarego Jezierskiego w Wyszkowie. Spotkanie było podzielone na 3 bloki tematyczne:

a/ „Droga do wykonywania zawodów prawnicznych” (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik,) prowadzony przez Panią Radcę Prawną Mec. Izabelę Księżak oraz Panią aplikantkę adwokacką Olgę Łuczyńską

b/ „Kompetencje (zadania) poszczególnych zawodów prawnicznych” prowadzony przez Panią Radcę Prawną Mec. Ewę Wyszyńską

c/ „Negocjacje i mediacje” prowadzony przez Pana Radcę Prawnego Mec. Cezarego Jezierskiego

Słuchacze dowiedzieli się o długiej drodze edukacji jaką musi przejść osoba wykonująca zawód prawniczy: studia prawnicze (5 lat), egzamin wstępny na aplikacje, aplikacja (z reguły 3 lata), egzamin końcowy po ukończeniu aplikacji, uzyskanie tytułu zawodowego.

Następnie słuchacze poznali kompetencje poszczególnych zawodów prawniczych. Wiedzą już czym dokładnie zajmują się osoby wykonujące poszczególne zawody prawnicze. Rozróżniają z jakimi sprawami możemy udać się do adwokata/radcy prawnego, a z jakimi sprawami należy się wybrać do komornika czy notariusza.

Na koniec słuchacze poznali instytucję mediacji – polubowną metodę rozwiązywania sporów. Dowiedzieli się jakie są podstawowe zasady mediacji (dobrowolność, poufność, bezstronność i neutralność mediatora) oraz jaką rolę pełni mediator w procesie mediacji (profesionalna pomoc stronom w rozwiązaniu sporu). Póżniej została również poruszona kwestia negocjacji. Słuchacze dowiedzieli się: Czym są negocjacje ? Jak się do nich odpowiednio przygotować ? Jakie techniki negocjacyjne są skuteczne ?

Po spotkaniu słuchacze doszli do wniosku, że nie zawsze najlepszą drogą do dochodzenia swoich spraw jest sąd. Istnieją bowiem inne alternatywne metody rozwiązania sporów tj. mediacja. Mediacja jest przede wszystkim szybsza i tańsza od prowadzenia sprawy sądowej. Ponadto strony w mediacji mają dużo większy wpływ na sposób rozwiązania sporu niż w sądzie, bowiem to one samodzielnie kształtują treść zawieranego porozumienia.

Słuchacze byli zadowoleni z udziału w spotkaniu, było to dla nich cenne doświadczenie, wyrazili chęć udziału w podobnych projektach.

Udział słuchaczy w projekcie zapewnili nauczyciele przedmiotów prawnych: Pan Michał Gruchacz oraz Pan Robert Szulęcki.

Serdecznie dziękujemy Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Cezarego Jezierskiego za zorganizowanie ciekawego i pouczającego spotkania.