Opiekun w domu pomocy społecznej

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (kliknij by przejść do formularza)

kliknij aby pobrać wniosek

1. Czas nauki: 2 lata (4 semestry)

2. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby
podopiecznej;
2) rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej;
3) ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej;
4) ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego osoby podopiecznej;
6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną;
8) dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych nad osobą podopieczną;
9) współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego;
10) wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej;
11) dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną.

2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Uczeń:
1) świadczy usługi opiekuńczo-wspierające zgodnie z procedurami i standardami opieki;
2) rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby podopiecznej;
3) przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby podopiecznej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
5) dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby podopiecznej;
6) dobiera metody, techniki i narzędzia do wykonywanych czynności opiekuńczych i higienicznych wobec osoby podopiecznej;
7) wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej;
8) opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
9) pomaga osobie podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
10) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
11) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej;
12) przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
13) udziela pomocy w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego i udogodnień technicznych dla osób niepełnosprawnych;
14) przygotowuje osobę podopieczną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w warunkach domu pomocy społecznej.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
Uczeń:
1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z najbliższego otoczenia;
2) pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych osoby podopiecznej;
3) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby
podopiecznej;
4) mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności;
5) aktywizuje ważne dla osoby podopiecznej osoby z najbliższego środowiska i współdziała z nimi;
6) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
7) wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym.