Technik administracji

Jeżeli myślisz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki w zawodzie

NAUKA BEZPŁATNA

CZAS TRWANIA – 2 LATA

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – weekendowych
 • nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

 

ABSOLWENT SZKOŁY POLICEALNEJ OTRZYMUJE PAŃSTWOWE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy powiatowe, miejskie, gminne
 • jednostki organizacyjne gminy
 • w instytucjach samorządowych: urzędy miast, marszałkowskie, starostwa powiatowe
 • sądy
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty gospodarcze w każdej branży, jako pracownik administracyjny
 • organizacje europejskie

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;
 • rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;
 • posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
 • rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;
 • gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;
 • stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;
 • przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp.
 • wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej;