Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Wymagane dokumenty

 

Organizacja nauki w zawodzie

NAUKA BEZPŁATNA

CZAS TRWANIA – 1,5 ROKU

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – weekendowych
 • nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

 

ABSOLWENT SZKOŁY POLICEALNEJ OTRZYMUJE PAŃSTWOWE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLICEALNEJ

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 • W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP.
 • Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

 • przeprowadzanie kontroli w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • sporządzanie okresowych analiz warunków BHP
 • stwierdzanie występujących zagrożeń w zakładzie pracy
 • przygotowywanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
 • doradzanie w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • opracowywanie planów modernizacji zakładu pracy dotyczących rozwiązań BHP
 • doradzanie i opracowywania wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących BHP
 • badanie przyczyn wypadków w pracy
 • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac