Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (kliknij by przejść do formularza)

kliknij aby pobrać wniosek

1. Czas nauki: 2 lata (4 semestry)

2. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki
chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych
z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawna określających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy
Uczeń:
1) określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
3) ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Uczeń:
1) odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
2) wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
3) ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności
psychofizycznej;
5) charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
6) określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
7) opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
8) posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.

3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
2) rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące
w środowisku pracy;
3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
4) wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
7) sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
2) określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
4) sporządza dokumentację powypadkową;
5) określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Uczeń:
1) określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
2) analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
3) określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
5) stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
6) opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.