Technik rachunkowości

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (kliknij by przejść do formularza)

kliknij aby pobrać wniosek

1. Czas nauki: 2 lata (4 semestry)

2. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) prowadzenia analizy finansowej.

3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
A.36. Prowadzenie rachunkowości
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Uczeń:
1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
11) rozlicza koszty działalności organizacji;
12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
16) sporządza zestawienie obrotów i sald;
17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Uczeń:
1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;
5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1. Rozliczanie wynagrodzeń
Uczeń:
1) sporządza dokumentację pracowniczą;
2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;
3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
4) rozróżnia elementy składowe listy płac;
5) sporządza listę płac;
6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;
13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;
2) stosuje przepisy prawa podatkowego;
3) klasyfikuje podatki;
4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;
5) rozlicza podatek VAT;
6) rozlicza podatek akcyzowy;
7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu
podwójnego opodatkowania;
8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;
9) prowadzi ewidencje podatkowe;
10) sporządza deklaracje podatkowe;
11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych
Uczeń:
1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;
4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.

4. Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.