Struktura organizacyjna.

W skład CKU wchodzą:
1) szkoły dla dorosłych:
a)Gimnazjum dla Dorosłych,
b)Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
c)Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach:
– technik administracji,
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
– technik informatyk,
– technik rachunkowości,
– technik turystyki wiejskiej,
– technik usług pocztowych i finansowych,
– asystent osoby niepełnosprawnej.
2) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, zwany dalej ODiDZ