Wymagane dokumenty

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 4-letnie

 1. Świadectwo ukończenia: Gimnazjum, 8-letniej Szkoły Podstawowej
 2. Dwa zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm
 3. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 4. Wpłata na Samorząd Słuchaczy w wysokości ustalonej przez Prezydium Samorządu Słuchaczy

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych równocześnie z Kwalifikacyjnym Kursem Zawodowym

 1. Świadectwo ukończenia: Gimnazjum, 8-letniej Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej (osoby bez wykształcenia średniego uzyskują tytuł zawodowy po ukończeniu szkoły średniej)
 2. Dwa zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm
 3. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 4. Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia na danym kursie (dotyczy KKZ)
 6. Oświadczenie o posiadanej kategorii prawa jazdy*
 7. Zaświadczenie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B+E, T*
 8. Opłata stanowiskowa dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez CKE *
 9. Wpłata na Samorząd Słuchaczy w wysokości ustalonej przez Prezydium Samorządu Słuchaczy

*  Dotyczy KKZ ROL.03 i ROL.04

Szkoła Policealna

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej
 3. Dwa zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm
 4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 5. Wpłata na Samorząd Słuchaczy w wysokości ustalonej przez Prezydium Samorządu Słuchaczy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 1. Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 2. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia na danym kursie
 3. Oświadczenie o posiadanej kategorii prawa jazdy
 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 5. Opłata stanowiskowa dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez CKE *
 6. Wpłata na Samorząd Słuchaczy w wysokości ustalonej przez Prezydium Samorządu Słuchaczy

*  Dotyczy KKZ ROL.03 i ROL.04