Zakończenie 2013

14 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla 83 absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych w następujących zawodach:

  • technik administracji (28 słuchaczy)
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (11 słuchaczy)
  • technik informatyk (10 słuchaczy)
  • technik rolnik (20 słuchaczy)
  • technik spedytor (14 słuchaczy)

Uroczystość poprowadził wicedyrektor Wiktor Gruchacz. Dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski w swoim przemówieniu pogratulował absolwentom trafnego wyboru kierunków kształcenia i ukończenia szkoły policealnej. Wskazał na perspektywy na lokalnym i europejskim rynku pracy, na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zachęcał do kontynuowania kształcenia na studiach wyższych lub na nowych formach kształcenia jakimi są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Podziękował również kadrze pedagogicznej za bardzo dobre przygotowanie absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu.
Pod koniec swojego przemówienia dyrektor podsumował wyniki nauczania poszczególnych semestrów.
Na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor, jak co roku, wręczył Nagrodę Dyrektora CKU absolwentce, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce. W tym roku szkolnym nagrodę tą otrzymala słuchaczka semestru IV w zawodzie technik informatyk Pani Małgorzata Skrodzka (średnia ocen za cały cykl kształcenia – 5,33).
Następnie Dyrektor wraz z opiekunami poszczególnych semestrów wręczył nagrody książkowe pozostałym absolwentom wyróżniającym się w nauce, frekwencji i pracy społecznej.
Ostatnim punktem uroczystości były spotkania w wyznaczonych salach absolwentów poszczególnych semestrów ze swoimi opiekunami, podczas których wręczono świadectwa ukończenia szkoły, złożono wzajemne podziękowania oraz podzielono się wrażeniami z pobytu w szkole.