Zakończenie roku dla absolwentów LO

W dniu 25 kwietnia 2014 r. osiemdziesięciu słuchaczy liceum ogólnokształcacego odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystości przewodniczył dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski. W swoim przemówieniu dyrektor podkreślił znaczenie kształcenia ustawicznego i zawodowego na rynku pracy oraz podziękował absolwentom za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor życzył absolwentom sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz zachęcał do kontynuowania nauki w CKU – w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły dyrektor wręczył najlepszej absolwentce liceum rzeczową Nagrodę Dyrektora CKU. W tym roku nagrodę tą otrzymała słuchaczka semestru VI LO A pani Jolanta Karasiewicz (średnia ocen w całym cyklu nauczania – 4,64)
Następnie, dyrektor wraz z opiekunami poszczególnych semestrów, wręczył słuchaczom nagrody książkowe i dyplomy uznania za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję na zajęciach oraz pracę społeczną na rzecz społeczności szkolnej i Samorządu Słuchaczy.
Podziękowanie dla dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego w imieniu absolwentów liceum złożyli pani Jolanta Karasiewicz i pan Wojciech Staniszewski. Po zakończeniu głównej części uroczystości słuchacze wraz z opiekunami swoich semestrów udali się do wyznaczonych sal, gdzie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a także mogli podzielić się wrażeniami z dwu- lub trzyletniego pobytu w szkole.
Ostatnia, mniej oficjalna, część uroczystości odbyła się przy dźwiękach muzyki i suto zastawionym stole. Jak mawiał Jan Kochanowski – patron szkoły – „miło szaleć, kiedy czas po temu”